Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Equivalències

Per accedir a un nivell superior a l'A1 sense fer prova de nivell

Podeu accedir directament a un curs amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat:

- ALEMANY, ANGLÈS, FRANCÈS, ITALIÀ: feu click aquí per a consultar l'annex 2 de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022 amb les corresponents equivalències

- ESPANYOL/ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA: feu/hacer click aquí 

-CATALÀ: feu click a aquest enllaç de la CAIB per a veure les equivalències

Correspondències entre els diferents cursos dels plans d'estudis (a partir de 2006)

Correspondències entre els diferents cursos dels plans d'estudis (fins a 2006)