Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Taxes, exempcions i bonificacions

 

  • Feu click AQUÍ per accedir a les Taxes de 2024 per a prestació de serveis de les escoles oficials d'idiomes, publicat al BOIB número 6 de 11 de gener (pàgines 46 i 47). 

  • Feu click  AQUÍ per saber com acreditar el dret a les bonificacions i exempcions.

 

La Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 (BOIB Núm. 4, de 6 de gener), estableix les següents exempcions i bonificacions de les taxes per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears:

  • Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

  • L’alumnat que rebi beques o altres ajudes de caràcter oficial no està obligat a pagar la taxa per matrícula. L’alumnat que en formalitzar la matrícula s’aculli a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtingui la condició de becari o li sigui revocada la beca concedida, queda obligat a pagar la taxa corresponent a la matrícula que va fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el curs.

  • El trasllat d’expedients entre les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, o entre aquestes i els centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa per a l’alumnat.

  • Les persones en situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la sol·licitud.

  • Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills o filles, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.

  • Les persones en situació de dependència en grau II o III i les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior queden exemptes del pagament de la taxa. També en queden exempts els membres de la seva unitat familiar, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

  • Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

  • Estan exempts de pagar la taxa les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.