Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Matrícula Lliure 2024

 

  • TAXES: 46,49 € corresponents a "drets d'examen" (un pagament per a cada prova de certificació a la que es presenti l'alumne) i 11,62€ en concepte de "serveis generals" (un únic pagament del qual estan exempts els alumnes que estiguin matriculats aquest curs en règim oficial o EOIES). Si sou nou alumne, haureu de pagar també la taxa de "obertura d'expedient": 24,40€.

    L'alumnat que es matriculi a més d'una prova, a l'hora de fer la matrícula del segon idioma o nivell, haurà de triar "segon o tercer idioma" perquè el pagament sigui el correcte. 

     Consulteu aquí les exempcions i bonificacions

  • NIVELLS OFERTS I DATES D'EXAMEN: consulteu aquíels nivells oferts i calendari de les provesLa impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no donen dret a la devolució de les taxes. Per tant, és aconsellable que si ja sou alumnes oficials o si penseu matricular-vos de més d'un idioma comprovau que no us concideixin les dates de les proves.
  • INFORMACIÓ GENERAL:

- La inscripció dona dret a presentar-se a la convocatòria ordinària (mes de juny) i a l'extraordinària (mes de setembre).

- Una mateixa persona pot inscriure's per fer les proves lliures de més d'un idioma i d'un màxim de dos nivells per idioma, amb l'excepció de català, en què només podrà inscriure's d'un nivell.

- No és necessari tenir el certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.

- Cal haver complert setze anys o complir-los dins l'any natural en què es fa la inscripció. També s'hi poden inscriure les persones que tenguin catorze anys o més per fer la prova d'un idioma diferent del que cursen com a primer idioma estranger a l'educació secundària obligatòria.

- A les proves lliures d'espanyol només s'hi poden inscriure les persones que tenguin la nacionalitat d'un país on l'espanyol no sigui la llengua oficial. 

  • QUALIFICACIONSSegons el que es disposa a l'article 4.4 del Reial decret 1/2019 d'11 de gener (BOE núm 11 de 12 de gener) per tenir dret al certificat de nivell cal obtenir una puntuació mínima del 65% de la puntuació total de la prova i superar cadascuna de les cincs parts que la constitueixen amb un mínim del 50%. A la convocatòria extraordinària de setembre els candidats estan exempts de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria ordinària de juny, i es conservaran les notes obtingudes en aquestes per al càlcul de la qualificació final. No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova.  A efectes de certificació, per fer la mitjana aritmètica de la nota global final prevaldrà la nota obtinguda en la convocatòria extraordinària. No es podran tornar a presentar a la convocatòria extraordinària aquells candidats que al juny ja han obtingut un 65% global.

  • ADAPTACIONS: D'acord amb el disposat a l'article 3.9 del Reial decret 1/2019 d'11 de gener (BOE núm. 11 de 12 de gener), els candidats que necessitin condicions especials per fer les proves a causa d'algun tipus de discapacitat física o sensorial i alguns graus de discapacitat motriu i d'hipoacúsia, trastorns de la parla o discapacitats múltiples, ho han de justificar en el moment de formalitzar la matrícula mitjançant un certificat oficial de la seva discapacitat i del grau d'aquesta. S'haurà d'indicar també el tipus d'adaptació que es sol·licita per a la realització de les proves. La direcció del centre, una vegada analitzada la documentació justificativa aportada, comunicarà per escrit, en el termini de 30 dies, la resolució de la sol·licitud en què s'especifiqui quines adaptacions es duran a terme. Consulta AQUÍ com sol·licitar l'adaptació i la documentació a aportar.

  • Consulteu més avall la resolució:

  • A continuació trobareu l'enllaç per a fer la matrícula: 

  ANAR A LA MATRÍCULA (a partir de les 9 hores del 14 de març de 2024) 

  • Aquí trobareu els enllaços per a fer els pagaments que us corresponguin segons el vostre cas. Descarregueu-vos primer AQUÍ la guia de pagament per saber com fer-ho i resoldre possibles incidències:

 PAGAMENT "SERVEIS GENERALS" 

 PAGAMENT "OBERTURA D'EXPEDIENT" (només NOU ALUMNAT)

 PAGAMENT "DRETS D'EXAMEN" FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL GENERAL

 PAGAMENT "SERVEIS GENERALS" FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL GENERAL 

 PAGAMENT "OBERTURA D'EXPEDIENT" FAMÍLIA NOMBROSA/MONOPARENTAL GENERAL 

http://www.eoi-eivissa.com/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=139