Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Trasllat d'expedient

L'alumnat pot continuar els seus estudis a qualsevol altra EOI. Per fer-ho, ha d'emplenar el trasllat del seu expedient acadèmic.

Només s’acceptarà el trasllat en cas que hi hagi places vacants al curs sol·licitat i que es justifiqui el trasllat per canvi de domicili o lloc de feina. En cas que trobi plaça, l’alumne o alumna haurà d’abonar la taxa per trasllat d’expedient a l’EOI des de la qual es trasllada només si es trasllada a una EOI de fora de les Illes Balears. El trasllat de l’expedient entre les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, o entre aquestes i els centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa econòmica per a l’alumnat.

La matriculació es considera definitiva a partir de la recepció de l’expedient de l’alumnat al centre de destinació. 

El trasllat de l’expedient de l’alumnat de modalitat lliure no es pot autoritzar en cap cas. Tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, la prova s’ha de fer a l’escola oficial d’idiomes sol·licitada en la inscripció. (BOIB núm. 11 de 24 de gener de 2019)

Els trasllats d'expedient poden ser ordinaris o de matrícula viva:

TRASLLAT ORDINARI

El sol·licita l'alumnat que, havent aprovat després de les dues convocatòries d'avaluació (juny i setembre), vol continuar els estudis en una altra escola.

Els trasllats d’expedient sol·licitats a partir de dia 1 de juliol s’hauran de resoldre, si hi ha places vacants, abans de l’adjudicació de les darreres vacants al mes de setembre, prioritzant els trasllats entre illes.

No es podrà demanar trasllat ordinari de matrícula durant els períodes d'avaluació (de maig a setembre).

TRASLLAT DE MATRÍCULA VIVA

Són els que es produeixen quan l'alumne es trasllada durant el curs escolar i, per tant, no pot continuar els estudis a la seva escola. S'ha de sol·licitar com a molt tard fins a finals del mes d'abril.

No es podrà demanar trasllat de matrícula viva durant els períodes d'avaluació (de maig a setembre).


Trasllat d'expedient: Passos

  • 1r: Matriculau-vos a l'EOI de destí i guardeu-vos el resguard de matrícula. 
  • 2n: Feu el pagament a través de l'ATIB clicant: ordinari / família nombrosa i  monoparental general. Estan exempts del pagament: els membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica, família nombrosa i monoparental de categoria especial;  persones amb una discapacitat igual o superior al 33%; víctimes de terrorisme (cònjuge i fills); víctimes de violència de gènere i fills que en depenen; joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i en acolliment familiar; persones privades de llibertat; reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil.

 

Alumnat d'altres escoles que vol venir a l'EOI d'Eivissa

  • L’alumnat d’altres EOI que vulgui venir a l’EOI d'Eivissa no ha de demanar el trasllat d’expedient fins a haver obtingut plaça a la nostra EOI.
  • L’alumnat que vingui a l’EOI d'Eivissa d’una EOI que no sigui de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears haurà d’abonar l’import de matrícula corresponent als nous alumnes.
  • L’alumnat matriculat a una EOI de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no haurà d’abonar novament la taxa de matrícula en cas de traslladar-se a l’EOI d'Eivissa.

Alumnat de l'EOI d'Eivissa que vol anar a altres escoles

  • L’alumnat de l’EOI d'Eivissa que vulgui anar a una altra EOI s’ha de posar en contacte amb l’EOI de destinació per veure si tenen places vacants abans de demanar el trasllat d’expedient.
  • No es torna l’import de la matrícula a l’alumnat de l’EOI d'Eivissa que se’n vagi a una EOI que no sigui de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • L’alumnat matriculat a l’EOI d'Eivissa no haurà d’abonar novament la taxa de matrícula en cas de traslladar-se a una altra EOI de les Illes Balears.
  • L’alumnat que se’n vagi de l’EOI d'Eivissa a una EOI que no sigui de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears haurà de sol·licitar el trasllat d’expedient i abonar la taxa corresponent de trasllat d’expedient.