Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Consell Escolar

El Consell Escolar és el més alt òrgan de capacitat de decisió i de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre. Està integrat per representants de tots els estaments educatius, socials i governamentals implicats en el sistema educatiu públic com són l'alumnat, els docents, l'equip directiu, el personal administratiu i l'ajuntament de la població on s'ublica el centre. La més alta instància escolar estableix i aprova directrius, les avalua i en fa el seguiment de compliment; aprova els pressupostos i en vigila la destinació, l'aprofitament i l'optimització; tria la direcció del centre i en supervisa l'activitat, etc. [vegeu l'apartat "funcions i competències" de sota].

MEMBRES

REPRESENTANTS ALUMNAT

 • Paloma Mulas Herrera
 • Catalina Marí Planells 
 • Manuel Toledano Marín
 • Leonardo Rubén Astorri Moyano
 • Aida Isabel Rodríguez González

REPRESENTANTS PROFESSORAT

 • Isabel Corró Macias
 • Rafael Crego Herrera 
 • Marta Nogueira Navas
 • Carme Llull Verd
 • Rosa Soriano Guasch

REPRESENTANTS DIRECCIÓ EOI

 • Marta Martínez Escrig
 • Clàudia Cotaina Roselló
 • Carmen Ferrando Blasco

REPRESENTANT DEL PERSONAL ADMINISTRATIU I SERVEIS

 • Antonia Ramon

REPRESENTANT AJUNTAMENT

 • Sara Barbados

 

RENOVACIÓ

En les eleccions al Consell Escolar es trien els representants de 3 dels sectors que conformen la comunitat educativa: l'alumnat, el professorat i el personal administratiu. Els representants, escollits a través del vot secret, tenen un mandat per a 4 anys i només poden ser escollits pels integrants del seu mateix col·lectiu. Ara bé, cada dos anys –normalment els anys senars– se'n realitza la renovació parcial dels representants de l'alumnat, el professorat i el personal administratiu, amb la qual cosa s'hi genera una dinàmica de renovació freqüent. La resta de sectors es renoven d'acord amb altres processos, com ara les eleccions als consistoris municipals o la tria d'una nova direcció.

FUNCIONS I COMPETÈNCIES

 • Establir les directrius per a l’elaboració del projecte educatiu del centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments necessaris per a la revisió.
 • Aprovar el reglament de règim interior i el projecte lingüístic, com també altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents integrats dins del projecte educatiu del centre, i avaluar-ne el compliment.
 • Aprovar i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació.
 • Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, menjador i transport o qualsevol altre servei que s’ofereixi a l’alumnat, aprovar-les i avaluar-les.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Elegir el director del centre i conèixer la seva proposta de programa de direcció.
 • Proposar a la Conselleria d’Educació i Cultura la revocació del nomenament del director, en virtut d’un acord motivat d’una majoria de dos terços dels membres del consell escolar. Per a l’adopció d’aquest acord, el consell escolar serà convocat amb caràcter urgent i extraordinari, sempre que ho sol·liciti per escrit almenys un terç dels seus components.
 • Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los competències, sense perjudici dels ja existents.
 • Concretar el calendari escolar del centre, conforme a l’ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura que el regula.
 • Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que s’ha establert en la normativa vigent.
 • Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència al centre, d’acord amb el reglament de règim interior i les normes que regulen els drets i deures de l’alumnat.
 • Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual. Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials en les quals el centre pugui prestar la seva col·laboració.
 • Establir les relacions de col·laboració amb altres centres, entitats i organismes amb finalitats culturals, educatives i socials.
 • Fixar els criteris i establir línies d’actuació en les relacions del centre amb les institucions de l’entorn i els centres de treball.
 • Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i el material escolar i la renovació, com també vetllar-ne per la conservació. Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos, com també l’aplicació de les normes de convivència.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats de l’avaluació que en realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe relatiu al funcionament d’aquest.