Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Programa EOI-CEPA 2018-19

Què és el programa EOI-CEPA?

El programa EOI-CEPA és un projecte de col·laboració entre els Centres d'Educació de Persones Adultes (CEPA) i les Escoles Oficials d'Idiomes, i s'ofereix per primera vegada aquest curs 2018-19 a Eivissa.

A qui va dirigit?

Hi poden participar tots els alumnes del CEPA Pitïuses amb caràcter voluntari. El programa s'inicia al mes d'octubre i finalitza al mes de juny.

Com funciona?

Al llarg del curs, el professor tutor del CEPA treballa conjuntament amb el coordinador de l'EOI per tal de preparar el seu alumnat per a l'examen de bàsic 1. D'aquesta manera, si els alumnes aproven l'examen final, poden obtenir un certificat acadèmic, previ pagament de la taxa corresponent. En les seves hores habituals de classe de llengua estrangera i amb el seu respectiu professor del CEPA, els alumnes realitzaran una tasca setmanal per tal de conèixer la tipologia d'activitats pròpia del nivell per al qual es preparen.

Matriculació i taxes

Taxa ordinària: encara per determinar.

Taxa de família nombrosa general: encara per determinar (s'ha d'acreditar amb l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat)

Exempció de taxes per a membres de família nombrosa especial, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere.

Informació sobre les proves, avaluació i certificació

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny, i l'extraordinària al mes de setembre. En el cas que un alumne hagi superat qualsevol part de l'examen a la convocatòria ordinària només haurà de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària de setembre.

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d'avaluació i de qualificació de les EOI i realitzen les mateixes proves que els alumnes oficials que assisteixen a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

Les proves consten d'activitats de comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i ús de la llengua. En el nivell bàsic l'apartat d'ús de la llengua està inclòs dins el de comprensió lectora. En aquest cas, la prova consta de quatre parts en comptes de cinc.

Tots els alumnes poden realitzar totes les parts de l'examen. Per superar l'examen s'haurà d'obtenir almenys un 60% de la puntuació total de cadascuna de les parts de què consta l'examen.

Les proves d'expressió escrita i expressió oral seran corregides i avaluades per un tribunal format pel professor del CEPA i un professor de l'EOI.

Les proves de certificació en l'EOI d'Eivissa en les dates i horaris que indiqui la resolució del BOIB corresponent (veure "Calendari d'exàmens" més avall).

Els alumnes que hagin superat la prova obtindran un certificat oficial que acrediti el curs assolit.

Calendari d'exàmens

Encara per determinar

Permeabilitat de pas d'alumnes dels EOI-CEPA als ensenyaments presencials de les EOI

Tots els alumnes que hagin aprovat els nivell corresponent tindran la possibilitat de continuar els curs següent en el programa o incorporar-se com a alumnes presencials a les diferents EOI de les Illes Balears. En aquest darrer cas es consideren com a nous alumnes, per tant han de fer la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i podran passar a l'ensenyament presencial si resulten admesos.

Equivalències segons el Marc Comú Europeu

- Bàsic 1: A1

- Bàsic 2: A2 (prova de certificació)

- Intermedi 1: B1 

- Intermedi 2: B1 (prova de certificació)

- Avançat 1: B2

- Avançat 2: B2 (prova de certificació) 

CALENDARI INICI PROGRAMA:

3-7 de setembre: Presentació de sol.licituds

12 setembre: Publicació de les llistes de centres admesos

A partir del 14 de setembre: Les EOI es posen en contacte amb els centres adscrits a fi de posar en marxa el programa

2 d’octubre: Inici de les tutories

 Introducció al gestib de l’alumnat inscrit en un termini de 15 dies apartir de l’inici del programa


  FORMATS & MODELS D'EXÀMENS

  CONSULTAR NORMATIVA DEL PROGRAMA  

 CONVOCATÒRIA PROVES EOI-CEPA 18-19 (pendent)