Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Documents de centre

En aquesta secció podeu consultar els següents documents de centre:

- Projecte Educatiu de Centre (PEC)                                                                            - Pla d'Emergència i Evacuació (PEE)

- Projecte Lingüístic de Centre (PLC)                                                                           - Pla Digital de Centre

- Reglament d'Organització i Funcionament                                                           - Pla de Convivència

- Programació General Anual (PGA)                                                                             - Pla d'acollida 

- Projecte de direcció