Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Adaptació de proves

Sol·licitud i documentació

D'acord amb el que es disposa en l'article 3.9 del Reial decret 1/2019, d'11 de gener, els candidats que necessitin condicions especials per fer les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes (EOI) a causa d'algun tipus de discapacitat física o sensorial, com ara discapacitat visual, parcial o total, i alguns graus de discapacitat motriu i de hipoacúsia, trastorns de la parla, dislèxia o discapacitats múltiples, ho han de justificar en el moment de formalitzar la seua inscripció mitjançant certificació oficial de la seva discapacitat i del grau d'aquesta.

La sol·licitud d'adaptació de les proves de certificació ha d'indicar el tipus d'adaptació que se sol·licita per a la realització de les proves. L'interessat ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació justificativa de la discapacitat. En concret:

1. Certificat original en vigor de la discapacitat i el seu grau, expedit per l'autoritat competent i/o

2. Dictamen tècnic facultatiu o infome tècnic oficial que indiqui el grau i les característiques de la discapacitat.

Termini

Els terminis de presentació de les sol·licituds són els següents:

  • En el cas dels alumnes de la modalitat lliure, en el moment de formalitzar la inscripció (el termini per a la inscripció és el que estableix la Resolució de convocatòria de les proves lliures que es publica anualment al BOIB).
  • En el cas dels alumnes de les modalitats presencial i semipresencial, del programa That's English, EOIES i EOICEPA-FP la data límit és el 30 d'abril de 2024.

No s'admetran les sol·licituds que no aportin la documentació justificativa o que es presentin fora dels terminis indicats.

Procediment

  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’han de presentar per escrit o per correu electrònic a la secretaria de l’escola oficial d’idiomes corresponent.
  • A la sol·licitud s’hi han de fer constar els motius al·legats, la petició d’adaptació concreta i per a quines parts de la prova se sol·licita l’adaptació, i s’hi ha d’adjuntar la justificació documental que ho acrediti.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • En un termini màxim de quinze dies naturals abans de l'inici de les proves de la convocatòria ordinària, la direcció del centre ha de resoldre i notificar, per escrit, a la persona interessada l'estimació o desestimació de la sol·licitud.
  • En cap cas no es podrà dispensar els alumnes que necessitin condicions especials per a la realització de l'avaluació de certificació, de realitzar alguna o algunes de les parts de què consti la prova, que és única per a tot l'alumnat.