Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Devolució de taxes

INFORMACIÓ RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DE TAXES DE LES EOI DE LES ILLES BALEARS

 PROCEDIMENT PER TRAMITAR UNA SOL·LICITUD

El procediment a seguir en la tramitació d’una sol·licitud de devolució de quantitats ingressades indegudament en concepte de taxes en matèria educativa el determina l’Ordre del 27 de novembre de 1996.

Una vegada la secretaria del centre educatiu comprovi que la devolució és procedent, trametrà al Servei d’Ensenyament de Règim Especial la documentació aportada per l’alumne amb un escrit signat pel director/a, en el qual s’expliquin els motius per procedir a la devolució, i comprovarà que s’aporti la següent documentació:

 1. Instància (original) signada per l’interessat/da, amb data, on sol·liciti la devolució i exposi clarament el motiu. En aquesta instància ha de constar el nom complet, el número d’identificació fiscal (DNI-NIE), domicili de la persona interessada (carrer, número, pis, porta, codi postal, localitat, província), número de telèfon i adreça electrònica.
 2. Fotocòpia del DNI o NIE.
 3. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (substitueix el model TG002). Emplenada i signada per l’interessat/da sense rectificacions ni esmenes.
 4. Còpia acarada del justificant de l’ingrés efectuat a favor de la CAIB (Model 046), si el pagament ha estat presencial. Còpia sense acarar si el pagament s’ha fet online.
 5. Si escau, altres documents (acarats) que demostrin el dret a la devolució: fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del títol de família nombrosa, comunicat de concessió d’una beca, certificat de discapacitat, informe del SOIB del període ininterromput incrit en situació de desocupació, etc.

El nom del sol·licitant ha de coincidir amb el del titular de la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries, imprès de matrícula, model 046 i fotocòpia del DNI-NIE.

En cas d’alumnes menors d’edat, si la sol·licitud la fa el pare o la mare, cal adjuntar també la fotocòpia del seu DNI i les fotocòpies acarades del llibre de família de les pàgines on surt ell/ella i el seu fill/filla. Si la sol·licitud la fa el tutor o tutora legal, ha d'aportar fotocòpia acarada de l'auto judicial, sentència o document administratiu que així ho acrediti.

MOTIUS DE DEVOLUCIÓ DE TAXES

Normativa:

Llei 8/1989, de 13 d’abril, de " Tassa i Precios Públicos" BOE núm. 90, de 15 d’abril).

La Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 76, de 21 de juny), a l’article 17 estableix que "el subjecte passiu té dret a la devolució de les taxes indegudament satisfetes per les causes generalment admeses en Dret* . I també, quan el servei, la funció o l'activitat constitutiva del fet imposable corresponent, no s'hagués prestat, desenvolupat o realitzat per causes no imputables a aquell".  

* Causes generalment admeses en Dret:

- Haver efectuat un abonament superior al de les taxes vigents.

- Haver obtingut, amb posterioritat a l’abonament de la taxa de matrícula, beca o ajuda a l’estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.

- Haver presentat l’interessat una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

 Llei 11/1998 de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 La Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, modifica en la disposició final segona determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de ports, turisme, de medi ambient, de sanitat, de transports i d’educació, i substitueix la taxa de matrícula a cursos oficials i a proves lliures del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) per la taxa per a la inscripció a l’avaluació final de batxillerat, i unifica el règim de bonificacions en matèria d’educació (BOIB núm. 164/2016, de 31 de desembre).

- La disposició final primera de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 (BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019) que fa modificacions a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 163, de 24 de desembre 1998).

- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, de 10 de gener de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de juliol de 2019 de delegació de signatura de determinats documents comptables i administratius (BOIB núm. 7, de 16 de gener de 2020).

L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 d’abril de 2009, per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB Núm. 57 EXT., de 20 d’abril), a la Disposició Final Segona diu "Només té dret a la devolució de la taxa de matrícula l'alumnat que es vegi afectat per la supressió dels estudis o dels grups als quals s'hagi matriculat com a conseqüència d'una decisió de l'Administració educativa". 

-La Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 (BOIB Núm. 3, de 7 de gener).

D’acord amb el marc normatiu establert, els motius familiars, personals, laborals, d’incompatibilitat horària, etc. no donen dret a la devolució de la taxa de matrícula si el curs es continua impartint.

 Exempcions i bonificacions:

La Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020 (BOIB Núm. 3, de 7 de gener), estableix les següents exempcions i bonificacions de les taxes per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears:

 • Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

 • L’alumnat que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no està obligat a pagar la taxa per matrícula. L’alumnat que en formalitzar la matrícula s’aculli a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtingui la condició de becari o li sigui revocada la beca concedida, queda obligat a pagar la taxa corresponent a la matrícula que va fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el curs.

 • El trasllat d’expedients entre les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, o entre aquestes i els centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa per a l’alumnat.

 • Les persones en situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la sol·licitud.

 • Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills o filles, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.

 • Les persones amb una discapacitat igual al 33% o superior estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

 • Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

 • Estan exempts de pagar la taxa les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

Documents a presentar per acreditar l'exempció o bonificació:

 • Família nombrosa: Títol de família nombrosa, de categoria general o especial, vigent. Cas especial: Nova interpretació de l’article 6 de la Llei de Famílies Nombroses (Sentència del Tribunal Suprem 409/2019, relativa a la renovació del títol de família nombrosa y al manteniment de la categoria especial).
 • Família monoparental: 

General: 1 fill o filla - Guàrdia i custòdia única

Especial: 1 fill o filla discapacitat, 2 o més fills - Guàrdia i custòdia única.

Llibre de família en el que consti un sol progenitor, certificat de naixement en el que consti un sol progenitor, o sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat.

 • Beca o ajuda oficial: Proposta de concessió o resolució definitiva de la beca, emès per la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la qual es concretin els estudis pels quals ha estat proposat per a la concessió de la beca.
 • Situació d’atur: Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, on figuri la data d’inscripció i la data d’emissió (que no ha de superar els 30 dies d’antiguitat).
 • Víctimes actes terroristes, cònjuge i fills: Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa corresponent (Certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya). En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
 • Persones amb una discapacitat d’un 33% o superior: Certificat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció General de Dependència.
 • Víctimes de violència de gènere i fills: Documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.
 1. a) Sentència condemnatòria, o
 2. b) Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la sol·licitant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l'ordre de protecció, o
 3. c) Resolució judicial de mesures cautelars penals per a la protecció de la víctima, o
 4. d) Certificat/informe acreditatiu d'atenció especialitzada, expedit per un òrgan públic competent en matèria de violència de gènere.
 • Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial:

 *FAMÍLIA RENDA SOCIAL GARANTIDA: Certificat expedit per la Direcció General de Planificació i Serveis Socials, Servei de Renda Social Garantida de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Sol·licitant: Titular de la renda social garantida o fill/a amb la seva autorització signada.

Certificació de que l’alumne es membre de la unitat familiar.

*FAMÍLIA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ: Certificat expedit per l Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.

Sol·licitant: Titular de la renda mínima d’inserció o fill/a amb la seva autorització signada.

Certificació de que l’alumne es membre de la unitat familiar.

*FAMÍLIA VULNERABLE ECONÒMICAMENT: Certificat o informe social expedit pels Serveis Socials municipals corresponents o pels Serveis Socials d’entitats privades sense ànim de lucre (Cáritas, Creu Roja, etc.).

*FAMÍLIA o PERSONA beneficiària de l’INGRÉS MÍNIM VITAL: Documentació acreditativa de la percepció.

 • Joves tutelats i extutelats: Certificat expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.

Sol·licitant: l’alumne si és major d’edat o l’educador del centre si és menor de 18 anys.

 • Acolliment: Resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, certificat emès per d’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.
 • Persones privades de llibertat (8): Resolució judicial que determina la seva situació.

6 de juliol 2020

 

 DESCARREGA'T LA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE TAXES