Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Devolució de taxes

INFORMACIÓ RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DE TAXES DE LES EOI DE LES ILLES BALEARS

 PROCEDIMENT PER TRAMITAR UNA SOL·LICITUD

El procediment a seguir en la tramitació d’una sol·licitud de devolució de quantitats ingressades indegudament en concepte de taxes en matèria educativa el determina l’Ordre del 27 de novembre de 1996.

Una vegada la secretaria del centre educatiu comprovi que la devolució és procedent, trametrà al Servei d’Ensenyament de Règim Especial la documentació aportada per l’alumne amb un escrit signat pel director/a, en el qual s’expliquin els motius per procedir a la devolució, i comprovarà que s’aporti la següent documentació:

 1. Instància (original) signada per l’interessat/da, amb data, on sol·liciti la devolució i exposi clarament el motiu. En aquesta instància ha de constar el nom complet, el número d’identificació fiscal (DNI-NIE), domicili de la persona interessada (carrer, número, pis, porta, codi postal, localitat, província), número de telèfon i adreça electrònica.
 2. Fotocòpia del DNI o NIE.
 3. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (substitueix el model TG002). Emplenada i signada per l’interessat/da sense rectificacions ni esmenes.
 4. Còpia acarada del justificant de l’ingrés efectuat a favor de la CAIB (Model 046), si el pagament ha estat presencial. Còpia sense acarar si el pagament s’ha fet online.
 5. Si escau, altres documents (acarats) que demostrin el dret a la devolució: fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del títol de família nombrosa, comunicat de concessió d’una beca, certificat de discapacitat, etc.

El nom del sol·licitant ha de coincidir amb el del titular de la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries, imprès de matrícula, model 046 i fotocòpia del DNI-NIE.

En cas d’alumnes menors d’edat, si la sol·licitud la fa el pare o la mare, cal adjuntar també la fotocòpia del seu DNI i les fotocòpies acarades del llibre de família de les pàgines on surt ell/ella i el seu fill/filla

MOTIUS DE DEVOLUCIÓ DE TAXES

Normativa:

Llei 8/1989, de 13 d’abril, de " Tassa i Precios Públicos" BOE núm. 90, de 15 d’abril).

La Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 76, de 21 de juny), a l’article 17 estableix que "el subjecte passiu té dret a la devolució de les taxes indegudament satisfetes per les causes generalment admeses en Dret* . I també, quan el servei, la funció o l'activitat constitutiva del fet imposable corresponent, no s'hagués prestat, desenvolupat o realitzat per causes no imputables a aquell".  

* Causes generalment admeses en Dret:

- Haver efectuat un abonament superior al de les taxes vigents.

- Haver obtingut, amb posterioritat a l’abonament de la taxa de matrícula, beca o ajuda a l’estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.

- Haver presentat l’interessat una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

 Llei 11/1998 de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 La Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, modifica en la disposició final segona determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de ports, turisme, de medi ambient, de sanitat, de transports i d’educació, i substitueix la taxa de matrícula a cursos oficials i a proves lliures del Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) per la taxa per a la inscripció a l’avaluació final de batxillerat, i unifica el règim de bonificacions en matèria d’educació (BOIB núm. 164/2016, de 31 de desembre).

L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 d’abril de 2009, per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB Núm. 57 EXT., de 20 d’abril), a la Disposició Final Segona diu "Només té dret a la devolució de la taxa de matrícula l'alumnat que es vegi afectat per la supressió dels estudis o dels grups als quals s'hagi matriculat com a conseqüència d'una decisió de l'Administració educativa". 

 D’acord amb el marc normatiu establert, els motius familiars, personals, laborals, d’incompatibilitat horària, etc. no donen dret a la devolució de la taxa de matrícula si el curs es continua impartint.

 Exempcions i bonificacions:

La Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 8 de gener de 2018 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 (BOIB Núm. 5, d’11 de gener), estableix les següents exempcions i bonificacions de les taxes per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears:

 1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.
 2. Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtenguin la condició de becaris o se’ls revoqui la beca concedida, queden obligats a pagar la taxa corresponent a la matrícula que varen fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el curs.
 3. El trasllat d’expedients entre les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, o entre aquestes i els centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa per als alumnes.
 4. Les persones en situació de desocupació estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la sol·licitud.
 5. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
 6. Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.
 7. Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

Febrer 2018