Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

eoi formentera

Preinscripció curs 2019-2020

Destinataris i requisits d'accés a l'eoi

La preinscripció és el procés administratiu obligatori (gratuït) que han de realitzar totes les persones que volen matricular-se per primera vegada a l'EOI, o aquelles ja matriculades que volen cursar un idioma diferent de l'actual, al curs acadèmic vinent. Si no es realitza, hom no s'hi podrà matricular en el període ordinari. Per tant, és necessària:

 • Per a accedir per primera vegada a l'EOI en la modalitat presencial.
 • Per a canviar d'EOI en període no lectiu.
 • Per a l’alumnat oficial de cursos anteriors a l'actual que vol cursar estudis de nou presencialment.
 • Per a l'alumnat oficial presencial del present curs acadèmic que vol començar estudis d’un idioma diferent al/als que cursa actualment a la mateixa escola.
 • Per a l'alumnat oficial presencial de l'actual curs acadèmic que ha perdut el dret de reserva de plaça per al curs següent per no complir el mínim d'assistència del 35% durant els mesos de novembre a març. 
 • Per a l’alumnat oficial presencial que actualment està cursant estudis i que s'ha matriculat a les proves lliures d'un nivell diferent del mateix idioma que cursa presencialment. En aquest cas, haurà de realitzar la preinscripció per al nivell immediatament superior al qual es vol examinar per lliure. Si no la realitza, i en cas que superi les proves lliures, no tindrà dret de reserva de plaça i haurà de participar del procés de matrícula de darreres vacants de setembre.
 • Per a l'alumnat del programa That's English que vol matricular-se a l'EOI en la modalitat presencial.

Requisits d'accés a l'EOI

 • Tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de l'any en curs. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l'ESO.
 • Per poder cursar un ensenyament diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l'ESO, tenir 14 anys complerts a 31 de desembre de l'any en curs. També s'hi podran inscriure els aspirants que, malgrat que no compleixin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n de l'ESO.

Informació important

LLEGIU DETINGUDAMENT TOTA LA INFORMACIÓ D'AQUESTA PÀGINA

 • MOLT IMPORTANT: els preinscrits admesos que no es matriculin en la convocatòria ordinària del pròxim juny-juliol deixaran de ser considerats com a tals i, per tant, perdran la prioritat de matrícula. Al setembre hauran d'esperar que acabi el procés de matrícula extraordinari per comprovar si encara queden vacants.
 • El procés de preinscripció no es considerarà finalitzat fins que no es lliuri la documentació a la secretaria del centre.
 • Es poden fer preinscripcions d’un màxim de dos idiomes. No se'n poden fer del mateix idioma a centres diferents. Si la feu per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció.
 • Per fer la prova de nivell en la convocatòria ordinària (maig), cal fer la preinscripció i llavors especificar-ho. L'alumnat oficial presencial no pot fer la prova de nivell de l'idioma que cursa actualment. Ha d'haver deixat d'estar matriculat almenys un curs escolar per poder inscriure-s'hi. Amb tot, sí que ho pot fer d'un idioma diferent al que cursa ara mateix. Les proves de nivell presencials per als idiomes alemany i italià  seran el dia 17 de maig. Els horaris i les aules es faran públics més endavant. 
 • Els interessats a fer prova de nivell d'anglès només podran realitzar la prova telemàticament un cop accedeixin a l'aplicació per a realitzar la preinscripció.
 • IMPORTANT: en el moment que acabeu tot el procés –preinscripció + matrícula (entre juny i juliol)– es considerarà que esteu matriculats de manera oficial i definitiva. Per tant, ja no es podrà accedir a un curs/nivell inferior, ni en aquest any acadèmic ni en els següents.
 
 

 

 

Últimes piulades EOI Formentera

Patrocinadors & col·laboradors

Eoi Can Curreu
Eoi Can Escandell
Eoi Editorial Mediterranea
Eoi Hermanos Meneghello
Eoi Hiperbole Librerias