Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

eoi formentera

Preinscripció curs 2020-2021

Calendari de preinscripció

 • Des de les 9:00 h del 4 de juny fins a les 21:00 h del 18 de juny.
 • Lliurament telemàtic de documentació fins divendres 19 de juny a les 13.00h.
 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EN LLISTA D'ESPERA: 1 de juliol(Reclamacions del 2 al 7 de juliol)

Aquests procés està destinat només per als idiomes i nivells que s'indiquen a continuació. La preinscripció per a altres idiomes i nivells es realitzarà del 3 al 9 de setembre. 

 • ANGLÈS (tots els nivells), amb prova de nivell online disponible durant tot el període de preinscripció o accés directe amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat segons l'annex 2 de la Resolució del 2 d'abril (feu click aquí per llegir-la). Anglès A1: sense coneixements previs.
 • ITALIÀ: nivell A1, i per a la resta de nivells, només en el cas de poder aportar certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat (consulteu l'annex 2 de la Resolució del 2 d'abril (feu click aquí). L'alumnat que no pugui acreditar el nivell, s'haurà d'esperar a fer la prova d'anivellació i corresponent preinscripció al setembre (del 3 al 9).

 

Des de les 9:00 h del 3 de setembre fins a les 21:00 h del 9 de setembre.

 • ITALIÀ: només amb prova de nivell presencial (10 de setembre).

 

- Consulteu el calendari complert AQUÍ

 

Destinataris de la preinscripció

 • L’alumnat que vulgui canviar d’EOI en període no lectiu.
 • L’alumnat oficial de cursos anteriors a l'actual que vol cursar estudis de nou presencialment.
 • L'alumnat oficial presencial del present curs acadèmic que vol començar estudis d’un idioma diferent al/als que cursa actualment a la mateixa escola.
 • L'alumnat d’ensenyament a distància, lliure, EOIES que vulguin continuar com a alumnes presencials (preinscripció condicionada a la superació de les proves corresponents).
 • L’alumnat oficial de la modalitat presencial que s’inscrigui a les proves lliures de certificació del mateix idioma que està cursant actualment, i que vulgui continuar els estudis d’aquest idioma el proper curs acadèmic, hauria de realitzar el procés de preinscripció i sol·licitar plaça en el curs immediatament posterior al del certificat al qual s'ha matriculat per lliure. En cas que no superi les proves lliures, mantindrà la prioritat de reserva de plaça per al curs següent en el qual es troba matriculat oficialment en l'actualitat o, en cas de no promocionar, en el mateix. L’alumnat oficial que no realitzi el procés de preinscripció per tal de sol·licitar plaça en el curs immediatament posterior al del certificat en el qual s'ha matriculat per lliure, o que romangui en llista d'espera en el procés d’admissió, haurà de participar del procés d’adjudicació de les darreres vacants d’octubre.

EXEMPLE: Si un alumne oficial del curs B2.1 es matricula com a alumnat lliure del certificat del nivell B2 (B2.2) i desitja continuar els seus estudis com a alumnat oficial presencial en el curs C1.1 en el següent curs acadèmic, haurà de:

 1. Sol∙licitar plaça per al curs C1.1 quan comenci el període de preinscripció.
 2. Aprovar l’examen de certificat de nivell B2 (B2.2).
 3. Matricular‐se en els terminis establerts [alumnat preinscrit]. El centre no garanteix plaça a aquelles persones en llista d’espera o en el torn de darreres vacants d’octubre.
 • L'alumnat del programa That's English, l’alumnat lliure, l’alumnat del programa EOIES, i l’alumnat del programa EOI-CEPA que vol matricular-se a l'EOI en la modalitat presencial.

Requisits d’accés a l’EOI

 • Tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de l'any en curs. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l'ESO.
 • També hi poden accedir les persones de més de catorze anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO per seguir l’ensenyament d’un idioma estranger diferent del cursat a l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • El requisit d’edat mínim no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilització, es trobi escolaritzat en un curs en el qual l’edat ordinària d’escolarització es correspongui amb les edats mínimes d’accés a les escoles oficials d’idiomes.

 

Informació important

 • El procés de preinscripció no es considerarà finalitzat fins que no es lliuri telemàticament la documentació a la secretaria del centre.
 • Es poden fer preinscripcions d’un màxim de dos idiomes. No se'n poden fer del mateix idioma a centres diferents. Si la feu per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció.
 • Per accedir al nivell A1 no calen coneixements previs, i per tant no cal fer prova de nivell ni presentar cap certificat per accedir-hi.
 • Per fer la prova de nivell, cal fer la preinscripció i llavors especificar-ho. L'alumnat oficial presencial no pot fer la prova de nivell de l'idioma que cursa actualment. Ha d'haver deixat d'estar matriculat almenys un curs escolar per poder inscriure-s'hi. Amb tot, sí que ho pot fer d'un idioma diferent al que cursa ara mateix. Els interessats a fer prova de nivell d'anglès només podran realitzar-la telemàticament un cop accedeixin a l'aplicació per a fer la preinscripció. Estarà oberta durant tot el període de preinscripció, del 4 al 18 de juny. Les proves de nivell per la resta d’idiomes són presencials, i seran el 10 de setembre. Consultau aquí els horaris i les aules (pendent de publicació).
 • De la prova de nivell, no se'n podran demanar revisions, així com tampoc fer-hi cap reclamació.
 • Podeu accedir directament a un curs amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat segons l'annex 2 de la Resolució del 2 d'abril (feu click aquí) per llegir-la.
 • MOLT IMPORTANT: els preinscrits admesos en la convocatòria ordinària (els llistats definitius es publicaran el 13 de juliol) s’hauran de matricular del 14 al 22 de juliol si no volen perdre la seva plaça.

Documentació a aportar per a la formalització de la preinscripció

 • DNI o NIE
 • Per als alumnes majors de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO, certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat.
 • Per als alumnes d’altes capacitats, certificat del centre en què consti la seva situació acadèmica.
 • Per aquells sol·licitants que vulguin accedir a un curs superior a bàsic A1, certificació reconeguda acreditativa del nivell de competència en l’idioma corresponent, o resultat obtingut a la prova de nivell.

IMPORTANT! PER CONSULTAR INFORMACIÓ MÉS COMPLETA REFERENT AL PROCÉS D’ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ, FEU CLICK AQUÍ PER ACCEDIR A LA RESOLUCIÓ DE DIA 2 D’ABRIL PUBLICADA AL BOIB

 
 

Últimes piulades EOI Formentera

Patrocinadors & col·laboradors

Eoi Can Curreu
Eoi Can Escandell
Eoi Editorial Mediterranea
Eoi Hermanos Meneghello
Eoi Hiperbole Librerias
Centros Geniales