Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Preinscripció curs 2024-2025

 

 
 
 - Aquest procés és gratuït i està destinat tant a alumnes sense cap coneixement de l'idioma que es vulguin preinscriure a l'A1; com a l'alumnat amb coneixements previs que vulgui accedir a un nivell superior a l'A1.

 

Oferta

Podeu consultar els idiomes i nivells que s'oferiran fent clic aquí.

 

Calendari de preinscripció

 • Des de les 9:00 h del 4 de juny fins a les 23:59 h del 13 de juny.
 • Lliurament telemàtic de documentació enviant un correu a eoiformenteraAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. fins divendres 14 de juny a les 13.00 h.
 • PUBLICACIÓ DEL LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EN LLISTA D'ESPERA: 25 de juny(Reclamacions del 26 al 28 de juny)
 • PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS: 4 de juliol

- Podeu consultar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022 per la qual s’estableix el procés d’admissió i matriculació AQUÍ.

- Podeu consultar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, publicada al BOIB de dia 9 de maig de 2024, per la qual s'estableix  el calendari del procés d'admissió i matriculació AQUÍ.

 

Informació important

 • El procés de preinscripció no es considerarà finalitzat fins que no es lliuri telemàticament la documentació a eoiformenteraAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. El termini de lliurament telemàtic serà fins divendres 14 de juny a les 13.00 h.
 • Es poden fer preinscripcions d’un màxim de dos idiomes. No se'n poden fer del mateix idioma a centres diferents. Si la feu per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció.
 • Per accedir al nivell A1 no calen coneixements previs, i per tant no cal fer prova de nivell ni presentar cap certificat per accedir-hi.
 • Per fer la prova de nivell, cal fer la preinscripció i llavors especificar-ho. L'alumnat oficial presencial no pot fer la prova de nivell de l'idioma que cursa actualment. Ha d'haver deixat d'estar matriculat almenys un curs escolar per poder inscriure-s'hi. Amb tot, sí que ho pot fer d'un idioma diferent del que cursa ara mateix. Els interessats a fer prova de nivell d'anglès només podran realitzar-la telemàticament un cop accedeixin a l'aplicació per a fer la preinscripció. Estarà oberta durant tot el període de preinscripció, del 4 al 13 de juny. Les proves de nivell per la resta d’idiomes són presencials, i seran el 20 de juny. Consultau a la secretaria per a més informació.  De la prova de nivell, no se'n podran demanar revisions, així com tampoc fer-hi cap reclamació.
 • Podeu accedir directament a un curs amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat segons l'annex 2 de la Resolució (feu clic aquí per accedir-hi).

Destinataris de la preinscripció

 • L'alumnat que vulgui cursar estudis d'un idioma per primera vegada.
 • L’alumnat que vulgui canviar d’EOI en període no lectiu.
 • L’alumnat oficial de cursos anteriors a l'actual que vol cursar estudis de nou presencialment.
 • L'alumnat oficial presencial del present curs acadèmic que vol començar estudis d’un idioma diferent del/dels que cursa actualment a la mateixa escola.
 • L'alumnat d’ensenyament a distància, lliure, EOIES, EOI-CEPA i EOI-FP que vulguin continuar com a alumnes presencials (preinscripció condicionada a la superació de les proves corresponents).
 • L’alumnat oficial de la modalitat presencial que s’inscrigui a les proves lliures de certificació del mateix idioma que està cursant actualment, i que vulgui continuar els estudis d’aquest idioma el pròxim curs acadèmic, hauria de realitzar el procés de preinscripció i sol·licitar plaça en el curs immediatament posterior al del certificat al qual s'ha matriculat per lliure. En cas que no superi les proves lliures, mantindrà la prioritat de reserva de plaça per al curs següent en el qual es troba matriculat oficialment en l'actualitat o, en cas de no promocionar, en el mateix. L’alumnat oficial que no realitzi el procés de preinscripció per tal de sol·licitar plaça en el curs immediatament posterior al del certificat en el qual s'ha matriculat per lliure, o que romangui en llista d'espera en el procés d’admissió, haurà de participar del procés d’adjudicació de les darreres vacants d’octubre.

EXEMPLE: Si un alumne oficial del curs B2.1 es matricula com a alumnat lliure del certificat del nivell B2 (B2.2) i desitja continuar els seus estudis com a alumnat oficial presencial en el curs C1.1 en el següent curs acadèmic, haurà de:

 1. Sol∙licitar plaça per al curs C1.1 quan comenci el període de preinscripció.
 2. Aprovar l’examen de certificat de nivell B2 (B2.2).
 3. Matricular‐se en els terminis establerts [alumnat preinscrit]. El centre no garanteix plaça a aquelles persones en llista d’espera o en el torn de darreres vacants d’octubre.

Requisits d’accés a l’EOI

 • Tenir 16 anys complerts a 31 de desembre de 2023. També es poden inscriure els aspirants que, malgrat que no tinguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t de l'ESO.
 • També hi poden accedir les persones de més de catorze anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO per seguir l’ensenyament d’un idioma estranger diferent del cursat a l’Educació Secundària Obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • El requisit d’edat mínim no es considerarà quan es tracti d’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals que, seguint mesures de flexibilització, es trobi escolaritzat en un curs en el qual l’edat ordinària d’escolarització es correspongui amb les edats mínimes d’accés a les escoles oficials d’idiomes.

  

Documentació a aportar per a la formalització de la preinscripció

 • DNI o NIE.
 • Resguard de preinscripció.
 • Per als alumnes majors de 14 anys o que hagin cursat i aprovat 2n curs d’ESO, certificat del centre on constin els estudis d’ESO realitzats amb indicació expressa de l’idioma cursat.
 • Per als alumnes d’altes capacitats, certificat del centre en què consti la seva situació acadèmica.
 • Per aquells sol·licitants que vulguin accedir a un curs superior a bàsic A1, certificació reconeguda acreditativa del nivell de competència en l’idioma corresponent, o resultat obtingut a la prova de nivell d'anglès (no és necessari aportar el resultat obtingut a la prova presencial de la resta d'idiomes).