Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Renúncia de matrícula

DESTINATARIS

L’alumne oficial, o el seu representant legal, té dret a demanar la renúncia voluntària de la matrícula del curs, per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen en la normativa vigent.

Només es pot exercir en la modalitat presencial i no dóna dret a la devolució de les taxes abonades. L'alumnat lliure no la podrà demanar.

Es pot sol·licitar la renúncia de la matrícula d’un curs global d’un idioma i d’un nivell només una sola vegada.

La sol·licitud de renúncia de matrícula s’ha de sol·licitar emplenant el model disponible a la secretaria i fins al del 31 de març de l'any acadèmic en curs. La direcció del centre resoldrà les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies.

EFECTES

Els trasllats d'expedient de matrícula viva són els que es produeixen quan l'alumne es trasllada a viure a fora de l'illa durant el curs escolar i, per tant, no pot continuar els estudis a la nostra escola, però vol continuar-los en una altra. L'acceptació del trasllat de matrícula viva per part de l'escola receptora estarà supeditada a l'existència de vacants.

No es podrà demanar trasllat de matrícula viva durant els períodes d'avaluació (de maig a setembre).

SCARREGAR FORMULARI DE RENÚNCIA