Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

L'escola d'idiomes oficial i pública

OH! BENVINGUTS, PASSEU, PASSEU. DE LES TRISTORS, EN FAREM FUM.
QUE CASA MEVA ÉS CASA VOSTRA, SI ÉS QUE HI HA... CASES D'ALGÚ.

JAUME SISA, QUALSEVOL NIT POT SORTIR EL SOL

 L'EOI d'Eivissa té la seu central a les dependències de l'IES Sa Blanca Dona (grups de tarda) i, des del curs 2013-14, una ampliació de grups en horari de matí a l'IES sa Serra a Sant Antoni de Portmany. És un centre públic depenent de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear, que ofereix ensenyaments especialitzats d'idiomes per a adults. La seu central a Eivissa va ser creada pel decret 30/1999 de 26 de març (BOIB núm 44, 08-04-1999), però fins a aleshores ja funcionava com a extensió de la de Palma des de l'octubre de 1994. L'ampliació a Sant Antoni va ser autoritzada segons resolució del conseller d'Educació i Universitat de 20 d'abril del 2017 (BOIB núm 62, 20-05-2017).

Actualment, s'hi ofereixen els idiomes d'alemany, d'anglès, de català, d'espanyol com a llengua estrangera, de francès, d'italià i de rus. Els nivells que s'hi imparteixen, en la modalitat oficial -cursos presencials- són el Bàsic (A2), l'Intermedi (B1) i l'Avançat (B2) en tots els idiomes, excepte en rus [actualment només els tres cursos que conformen el nivell Bàsic]; el nivell C1 en anglès i català, i el nivell C2 només en català. Cada nivell consta de dos cursos anuals de 120 hores, excepte els nivells C1 i C2, que consten d'un sol curs anual de 120 hores cadascun. Amb tot, en català, els cursos que conformen els nivells intermedi (I1 i I2) i avançat (A1 i A2) s'estructuren en dos cursos quadrimestrals de 60 hores cadascun.

Si esteu interessats a saber quina és la relació exacta de cursos i horaris, dirigiu-vos a la pestanya "matrícula" del menú principal. La informació que hi apareix s'actualitza cada any abans no comenci el període de matrícula ordinari del juny-juliol.

Les hores lectives dels cursos es distribueixen en dos períodes setmanals de 110 minuts cadascun, de 17 a 19 o de 19 a 21 hores, bé els dilluns i dimecres, bé els dimarts i dijous. A més, d'octubre a febrer, cada grup haurà de realitzar cada mes dos períodes lectius en divendres en horari habitual, per tal d'arribar al còmput total d'hores de què consta un curs ordinari.

En la modalitat de matrícula lliure, hom pot matricular-se (normalment al febrer-març) de qualsevol dels nivells que s'imparteixen de manera oficial. Aquesta modalitat permet realitzar les proves de certificació en les dues convoctòries d'un mateix any acadèmic. A més, tothom s'hi pot matricular en més d'un nivell i/o d'un idioma, sempre i quan els horaris de les proves no coincideixin.

IES Blanca Dona (Sede central)

IES Sa Serra